Porealtaassa istuva henkilö

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5. Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä raken­tuu ihmis­ten omil­le ideoil­le, kokei­luil­le ja yhdes­sä teke­mi­sel­le yli raja-aito­­jen. Se on kai­ken­lai­sen liik­ku­mi­sen pop up ‑päi­vä, johon kuka tahan­sa voi osal­lis­tua ja jär­jes­tää tapah­tu­mia. Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää on toteut­ta­mas­sa suu­ri jouk­ko eri toi­mi­joi­ta yhdes­sä. Sitä ovat edis­tä­mäs­sä lukui­sat liikunta‑, urhei­­lu- ja ter­vey­sor­ga­ni­saa­tiot sekä kun­nat. Päi­vän tavoit­tee­na on innos­taa ihmi­siä liik­ku­maan […]

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5. Lue lisää »

KitinVapari ja Kannuksen kaupunki on sitoutunut puhtaan liikunnan puolesta ja terveiden elämäntapojen edistäjänä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin

Kan­nuk­sen kau­pun­gin yhteis­työ­kump­pa­ni, urhei­li­ja sekä Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — lähet­ti­läs Annii­na Kor­tet­maa vie­rai­li Kitin­Va­pa­ril­la Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den alle­kir­joit­taes­sa Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — sitou­muk­sen. Pyrim­me edis­tä­mään puh­das­ta lii­kun­taa ja ehkäi­se­mään doping­käyt­töä. Tilois­sa ja toi­min­nois­sam­me dopin­gin­käyt­tö ja sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta on siis kiel­let­tyä. Olem­me sitou­tu­neet toi­mi­maan puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen edis­tä­jä­nä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin Lue lisää »

Kädenjäljet

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set

Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly toteu­tet­tiin 17.1.–18.2.2024 Webro­pol kyse­ly­nä. Ves­tin­tä­ka­na­vis­sa oli vaih­te­lua eri ikäi­sis­sä. Tähän koos­tee­seen on otet­tu kaik­kien vas­taa­jien kes­kiar­vo kol­mes­ta suo­si­tuim­mas­ta vas­tauk­ses­ta. Vas­tauk­ses­sa pys­tyi vali­ta usei­ta vaih­toeh­to­ja. Vas­taus­vaih­toeh­dois­ta oli mah­dol­lis­ta vali­ta “en käy­tä pal­ve­lua”. Kysei­set valin­nat on jätet­ty pois koos­tees­ta. Avoi­mia vas­tauk­sia tuli 160 ja niis­tä on koot­tu yhteen­ve­toa. Ja vas­tauk­sia on käy­ty läpi lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa.

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set Lue lisää »

Eli­na Wars­tan tai­de­näyt­te­ly 11.6.–4.8.

Eli­na Wars­tan näyt­te­ly ”Takaa vuor­ten, mait­ten, merien” kier­tää kes­ki­poh­ja­lai­sia kir­jas­to­ja vuon­na 2024.  Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa näyt­te­ly­töi­hin voi käy­dä tutus­tu­mas­sa 11.6.–4.8. väli­se­nä aika­na. Näyt­te­ly valot­taa kuvit­ta­ja­na ja graa­fi­se­na suun­nit­te­li­ja­na tun­ne­tun Wars­tan tai­teel­lis­ta tuo­tan­toa ja tuo tari­nat esil­le kol­miu­lot­tei­si­na. Näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus raken­tuu meriai­hei­ses­ta kuvi­te­tus­ta kera­mii­kas­ta ja dio­raa­mois­ta. Wars­tan teos­ten kieh­to­vaan maa­il­maan pää­see uppou­tu­maan K.H.Renlundin museon tuot­ta­mas­sa näyt­te­lys­sä Loh­ta­jan, Toho­lam­min, Kan­nuk­sen, Ulla­van,

Eli­na Wars­tan tai­de­näyt­te­ly 11.6.–4.8. Lue lisää »

Leikkipuiston monitoimilaite.

Leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaal­le valit­tu

Uusi leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaan leik­ki­puis­toon (Haa­pa­tie 6) on valit­tu osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kei­noin. Ver­kos­sa toteu­te­tus­sa äänes­tyk­ses­sä vali­tuk­si tuli kuvas­sa ole­va moni­toi­mi­lai­te. Se asen­ne­taan kesän aika­na pai­koil­leen.

Äänes­tyk­ses­sä oli nel­jä vaih­toeh­toa. Voit­ta­ja kerä­si 56 pro­sent­tia äänis­tä, joi­ta annet­tiin 165. Kii­tos aktii­vi­suu­des­ta!

Leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaal­le valit­tu Lue lisää »

Kir­jas­to siir­tyy kesän aukio­loai­koi­hin 1.6.

Kir­jas­ton kesä­au­kio­loa­jat ovat voi­mas­sa 1.6.–31.8.2024 ma–to avoin­na klo 12–19pe avoin­na klo 10–15la–su sul­jet­tu Oma­toi­mi­au­kio­loi­hin ei tule muu­tok­sia, joten oma­toi­mi­kir­jas­to on rekis­te­röi­ty­nei­den asiak­kai­den käy­tös­sä su–to klo 7–21 ja pe–la klo 7–18. Kir­jas­to toi­vot­taa kai­kil­le hyvää kesää!

Kir­jas­to siir­tyy kesän aukio­loai­koi­hin 1.6. Lue lisää »

Kiharatukkainen lapsi ja omena koulussa.

Sito­va Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon 21.6.2024 men­nes­sä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tule­van luku­vuo­den ilta­päi­vä­ker­hoon on alka­nut. Kan­nuk­sen kau­pun­ki jär­jes­tää luku­vuon­na 2024–2025 (8.8.2024–30.5.2025) ilta­päi­vä­toi­min­taa perus­o­pe­tuk­sen 1. ja 2. luo­kan oppi­lail­le sekä kai­kil­le eri­tyi­so­pe­tuk­sen oppi­lail­le Taka­lon ja Raa­sa­kan kou­luil­la. Toi­min­taa jär­jes­te­tään arki­kou­lu­päi­vi­nä klo 12.00–17.00.

Sito­va Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon 21.6.2024 men­nes­sä Lue lisää »

Kir­jai­li­ja­vie­ras Satu Rämö 30.5. klo 18

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 10.5.2024Kir­jai­li­ja Satu Rämö vie­rai­lee Kes­­ki-Poh­­jan­­maal­­la osa­na Toho­lam­min ja Kan­nuk­sen Luke­va Les­ti­jo­ki­laak­so ‑han­ket­ta seu­raa­vil­la aika­tau­luil­la: Ke 29.5. klo 16: Kaus­ti­sen kir­jas­toKe 29.5. klo 19: Toho­lam­min kir­jas­toTo 30.5. klo 15.30: Les­ti­jär­ven kir­jas­toTo 30.5. klo 18: Kan­nuk­sen kir­jas­to Satu Rämö (s. 1980) on Islan­nis­sa asu­va kir­jai­li­ja. Hänen Islan­tiin sijoit­tu­va Hil­­dur-sar­­jan­­sa on ollut hui­kea menes­tys. Hil­du­ris­ta on tekeil­lä TV-sar­­ja ja

Kir­jai­li­ja­vie­ras Satu Rämö 30.5. klo 18 Lue lisää »

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä: Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­­nas­­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja Lue lisää »

Iloinen mies ja värikkäitä roskapusseja.

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja 15.4.–5.6.

Yle käyn­nis­tää maa­nan­tai­na 15.4.2024 jo vii­me vuo­des­ta tutun Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan ja Kan­nus on jäl­leen muka­na! Kerä­tään poru­kal­la ros­kat pois Kan­nuk­sen katu­ku­vas­ta ja mer­ki­tään kerä­tyt pus­sit kam­pan­jan las­ku­riin Ylen net­ti­si­vuil­la. Mukaan on lupau­tu­nut noin 180 kun­taa. Kau­pun­ki jär­jes­tää ros­ka­la­van ja ros­ka­pih­te­jä voi lai­na­ta kir­jas­tos­ta. Ylei­nen sii­vous­päi­vä on 14.5.

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja 15.4.–5.6. Lue lisää »

Scroll to Top